Privacyverklaring SuccesPraktijk

 

SuccesPraktijk – 1 mei 2018

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

 

Over SuccesPraktijk

De website www.succespraktijk.nl wordt beheerd door SuccesPraktijk. SuccesPraktijk is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp). 

Onze gegevens zijn:

SuccesPraktijk – Helwerd 7 – 9746CW – Groningen – 06-28610811 – KVK: 62163000     

Uitgangspunt privacy

Uitgangspunt inzake privacy is dat de van cliënten verkregen informatie, van welke aard dan ook, door SuccesPraktijk vertrouwelijk wordt behandeld. 

SuccesPraktijk verwerkt de gegevens die door haar opdrachtgever (bijvoorbeeld gemeente, UWV, werkgever of uzelf) bij aanvang van een Re-integratietraject, Outplacementtraject of Loopbaancoaching worden aangeleverd. Dit zijn gegevens als naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, sofinummer, telefoonnummer, nationaliteit, gegevens over uw eventuele uitkering, gevolgde opleidingen, diploma’s en opgedane werkervaring. Ook worden gegevens verwerkt die bij het intakegesprek naar voren zijn gekomen en die van belang (kunnen) zijn in het kader van het streven naar herstel van (arbeids-)participatie. Dit kunnen ook gegevens zijn over mogelijke (medische) beperkingen van cliënten en eventuele arbeidsmarktvoorkeuren. Deze gegevens worden gedurende het traject aangevuld met een voor de cliënt ontwikkeld plan van aanpak. Dit plan omvat alle (re-integratie)activiteiten en producten die voor de cliënt zullen worden ingezet, alsmede de behaalde resultaten daarvan. De resultaten zijn ter beoordeling van de coach van SuccesPraktijk; vaststelling gebeurt aan de hand van onder andere gesprekken met de cliënt, ingewonnen referenties bij derden en de eigen waarneming van de coach.

SuccesPraktijk, dan wel onze opdrachtgever, zal vooraf schriftelijke toestemming vragen aan de cliënt voor de uitwisseling van gegevens aan anderen dan zichzelf, zoals rapportages ed. Cliënt dient zich echter nadrukkelijk te houden aan de verwachtingen c.q. verplichtingen die de opdrachtgever stelt bij het volgen van een re-integratietraject, zo niet is SuccesPraktijk verplicht melding hiervan te maken.

Cliënten van SuccesPraktijk hebben het recht om de persoonsgegevens die SuccesPraktijk bijhoudt in te zien en desgewenst daarvan kopieën te ontvangen.

Persoonsgegevens worden verwerkt voor zover dat noodzakelijk is voor een optimale uitoefening van de re-integratieactiviteiten en de inzet van producten; dit betekent dat in eerste aanleg alleen de aan de cliënt toegewezen coach toegang heeft tot inzage en bewerking van de persoonsgegevens van de cliënt. Persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan een (potentiële nieuwe) werkgever indien dit nodig is met het oog op een vaste-, tijdelijke- of proefplaatsing. Persoonsgegevens zijn voor andere werknemers van SuccesPraktijk toegankelijk voor zover dit nodig is om de dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren of wanneer dit noodzakelijk is voor een normale bedrijfsvoering. De werknemers die toegang hebben tot de persoonsgegevens van cliënten hebben ten aanzien van deze gegevens een geheimhoudingsverplichting om onnodige verspreiding van deze gegevens tegen te gaan. Dit betekent onder meer dat persoonsgegevens, anders dan aan opdrachtgevers, niet (in kopie dan wel anderszins) aan derden worden verstrekt, tenzij hiervoor uitdrukkelijk door de cliënten toestemming is gegeven of wanneer een wettelijke bepaling dit voorschrijft. 

Cliënten van SuccesPraktijk hebben het recht om persoonsgegevens bij SuccesPraktijk aan te vullen. De cliënt dient hierbij duidelijk te maken, welke gegevens er aangevuld dienen te worden.

Cliënten van SuccesPraktijk kunnen ook vragen om gegevens te wijzigen of te vernietigen. Dit kan wanneer de gegevens (aantoonbaar) onjuist zijn, niet kloppen met de gestelde doelen, niet ter zake dienend te zijn of in strijd met de wet. Gegevens zullen niet worden vernietigd wanneer door SuccesPraktijk wordt aangetoond dat iets of iemand anders meer belang heeft bij het feit dat de gegevens dienen te worden bewaard. Dat kan ook het geval zijn wanneer uit een wet blijkt dat de gegevens dienen te worden bewaard.

Wanneer gegevens worden vernietigd dan wordt er een verklaring in het dossier van de cliënt bijgevoegd, dat op verzoek van de cliënt gegevens zijn vernietigd.

De hoofdregel is dat SuccesPraktijk gegevens van cliënten bewaard tot tien jaar nadat SuccesPraktijk het laatste contact met de cliënt heeft gehad. Deze termijn kan korter of langer zijn, indien een wet dat voorschrijft.

SuccesPraktijk zorgt dat persoonsgegevens voldoende zijn beveiligd door middel van afgesloten dossierkasten. Digitale gegevens zijn beveiligd door middel van wachtwoorden.

Gegevens verwerking via website

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer jij je online aanmeldt voor onze nieuwsbrief, ons contactformulier invult, je inschrijft voor een challenge, cursus, training of sessie of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • (Persoonlijke) website
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Woonplaats

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Je naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor Facebookadvertenties.
 • Wanneer jij ons contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.

Door de gegevens aan ons te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten voor je gaan uitvoeren. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

 • We gebruiken Mailchimp voor onze e-mail communicatie. Specifiek voor het versturen van onze nieuwsbrieven en e-mail berichten binnen ons product.
 • De verzamelde informatie zoals je e-mailadres wordt overgebracht naar en door Mailchimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Mailchimp stelt zich te houden aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • Ga naar https://mailchimp.com/legal/privacy/ voor meer informatie over de privacyverklaring van Mailchimp.

Sociale media zoals LinkedIn, Facebook, Twitter en YouTube

 • Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s en artikelen eenvoudig te kunnen delen op sociale netwerken zoals LinkedIn, Facebook, Twitter en YouTube.
 • De code voor deze knoppen is afkomstig van LinkedIn, Facebook, Twitter en YouTube zelf. Deze code plaatst meestal een cookie. Lees de privacyverklaring van LinkedIn, Facebook, Twitter en YouTube om te zien wat zij met gegevens doen die zij met deze code verwerken.

Jouw gegevens kunnen door LinkedIn, Facebook, Twitter en YouTube ook worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Ook deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jou voorkeuren worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Advertentiecookies
Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Google (DoubleClick) en Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven.

Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

Tracking cookies
Met jouw toestemming gebruiken wij Site Tracking van Mailchimp. Site Tracking plaatst een cookie die bijhoudt welke pagina’s jij op onze website bekijkt. Hierdoor kunnen wij onze marketing, diensten en advertenties beter aanpassen aan jouw interesses. Meer informatie over Site Tracking vind je hier.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Social media
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met je te delen:

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Links
Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.succespraktijk.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen je persoonsgegevens binnen 3 maanden uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens zullen wij alleen gebruiken om te antwoorden op een bericht dat jij aan ons hebt gestuurd middels ons contactformulier en worden binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie met jou verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan deze gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. 

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren.  Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. 

Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via marieke@succespraktijk.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

SuccesPraktijk – Helwerd 7 – 9746CW – Groningen – 06-28610811 – KVK: 62163000     
www.succespraktijk.nlmarieke@succespraktijk.nl