Algemene Voorwaarden SuccesPraktijk

 

Overeenkomst

Van een overeenkomst is sprake wanneer:

  • Inschrijven houdt tevens acceptatie in van de annuleringsvoorwaarden, die van kracht zijn vanaf het moment dat SuccesPraktijk de inschrijving heeft ontvangen, ook indien de deelnemer nog geen bevestiging van zijn/haar inschrijving heeft ontvangen.
  • SuccesPraktijk zal binnen 72 uur na ontvangst van de aanmelding de bevestiging van inschrijving naar de deelnemer sturen.
  • Inbegrepen bij de kosten voor een programma zijn: cursusmaterialen en begeleiding tijdens de duur van het programma. Annuleringskosten zijn voor rekening van de deelnemer.

Annulering

Annuleren kan uitsluitend per mail op marieke@succespraktijk.nl.

Bij annulering meer dan 4 weken (28 dagen) voor aanvang van een programma/workshop/opdracht is 20% van het totaalbedrag verschuldigd wegens administratiekosten. Bij annulering later dan 2 weken (14 dagen) voor aanvang van programma/workshop/opdracht is het gehele bedrag verschuldigd.

Een deelnemer kan zich laten vervangen door iemand die nog niet voor het desbetreffende programma is ingeschreven en na opgave en intake met SuccesPraktijk. Vervanging is mogelijk tot uiterlijk 5 dagen voor aanvang van het programma.

Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt SuccesPraktijk zich het recht een programma/workshop/opdracht niet door te laten gaan. In geval van annulering ontvangen ingeschrevenen uiterlijk 5 dagen vóór het geplande evenement via e-mail bericht.

Betaling

Betaling van de factuur inzake deelname aan een programma/workshop moet vóór aanvang zijn ontvangen door SuccesPraktijk. Tenzij expliciet anders is aangegeven. Zo niet, dan is deelname niet mogelijk.

Mocht een betaling uitblijven, kan ik beroep doen op een incassobureau. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten dient u te vergoeden die ik binnen alle redelijkheid en billijkheid dien te maken als uw betaling niet plaats vindt.

Vervanging

Mocht ik als gevolg van ziekte of overmacht geen training kunnen geven, staat het mij vrij een vervanger in te schakelen of de training naar een andere datum te verplaatsen in overleg met de deelnemers.

Verplaatsing trainingsdatum

Mochten er onvoldoende deelnemers voor een training zijn, staat het mij vrij de training/workshop verplaatsen.

Aansprakelijkheid

Bent u niet tevreden over een door mij geleverde dienst, tracht ik daar zo goed mogelijk met u samen uit te komen. Mijn aansprakelijkheid blijft beperkt tot het overeengekomen factuurbedrag voor de betreffende dienst. 

Mijn aansprakelijkheid voor zaakschade beperkt zich tot het bedrag dat mijn verzekering in een voorkomend geval daadwerkelijk uitkeert. Als de verzekering niet uitkeert, is mijn aansprakelijkheid beperkt tot het overeengekomen factuurbedrag voor de betreffende dienst. 

Intellectueel eigendom

Alle trainingsmaterialen en communicatie zijn eigendom van SuccesPraktijk en dienen niet verspreid of gekopieerd te worden zonder vooraf schriftelijke toestemming van SuccesPraktijk.

Geheimhouding

Ik ga vertrouwelijk met uw gegevens om. In de privacyverklaring staat hoe SuccesPraktijk omgaat met uw persoonsgegevens. 

 

SuccesPraktijk – Helwerd 7 – 9746CW – Groningen – 06-28610811 – KVK: 62163000
www.succespraktijk.nlmarieke@succespraktijk.nl